• حداقل 8 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت قوی را داشته باشد.
    شاخص قدرت
    • Billing Address