نحوه کسب امتیاز

  • دریافت 100 امتیاز بابت عضویت درسایت
  • دریافت 1 امتیاز رورانه بابت ورود به حساب کاربری
  • دریافت 1 امتیاز بابت بازدیدی که از پست شما شد
  • دریافت 1 امتیاز بابت بازدیدی که شما انجام دادید
  • دریافت 2 امتیاز بایت دیدگاهی که تایید شد
  • دریاقت 1 امتیاز بابت بازدیدکننده ایی که معرفی نمودید
  • دریافت 1 امتیاز بابت اظهارنظرکردن در موردمحصول
  • دریافت 1 امتیاز بابت هربازدیدکننده از طریق لینک زیر:
  • https://nwebart.com